منابع و مراجع

  • مبانی كامپيوتر و الگوريتم نويسی:مهندس جعفرنژاد قمی

 

 

 

 

 

برنامه نویسی به زبان سی : مهندس جعفرنژاد قمی

 

 

 

 

 

 

How to Program C: Harvey M. Deitel, Paul J. Deitel  ,E/4 Pearson/Prentice Hall , 2004

 

 

 

  • how to Program C++: Paul J. Deitel,Edition: 6,Prentice Hall, 2008

 

 

 

 

 

تماس با ما

اطلاعات تماس با مهندس حلمی

  • شماره تماس : 36613000 - 051