سیستم خبره جهت انتخاب عطر

خلاصه

 

هدف از این تحقیقات برای کمک به مشتریان در خریداری عطر است. با کمک برنامه سیستم خبره که با کمک شبکه عصبی مصنوعی توسعه یافته است. نقش سیستم خبره گرفتن اطلاعات مورد نیاز مشتریان و پیشگویی یک عطر مناسب است.

 

An expert system for perfume selection using artificial neural networkcompi-icon-pack 1.png