سرفصل مطالب

  • مقدمه ای بر نظریه محاسبات : مقدمات ریاضی و مفاهیم اساسی ،مجموعه ها ، رابطه ها و توابع ، گرامرها، آتومات
  • آتوماتای محدود و متناهی : DFA و NFA ، طرز تبدیل آنها ،کاهش DFA
  • عبارات ، زبانها و گرامرهای منظم : طرز تبدیل عبارات ،زبانها و گرامرهای منظم ، ویژگیهای زبانهای منظم
  • زبانهای مستقل از متن : آتوماتای پشته ای ، ساده کردنگرامرهای فارغ ازمتن و فرمهای نرمال ، ویژگیهای زبانهای مستقل از متن
  • ماشین تورینگ : آشنایی ، انواع ماشین تورینگ
  • طبقه بندی زبانها و آتوماتها

تماس با ما

اطلاعات تماس با مهندس حلمی

  • شماره تماس : 36613000 - 051