زمانهای ارائه پروژه

 

ب

الف

نیمسال انتخابی

آخرین مهلت ثبت نمره توسط استاد

آخرین مهلت تحویل گزارش به استاد

آخرین مهلت ثبت نمره توسط استاد

آخرین مهلت تحویل گزارش به استاد

10 شهریورماه

30 مردادماه

10 اسفند ماه

30 بهمن ماه

اول

10 بهمن ماه

30 دی ماه

10 مهرماه

30 شهریورماه

دوم

10 بهمن ماه

30 دی ماه

10 مهرماه

30 شهریورماه

تابستان

 قسمت الف زمانهای ارائه معمولی و قسمت ب زمانهای بخشنامه جدید را نشان می دهد.

 

تماس با ما

اطلاعات تماس با مهندس حلمی

  • شماره تماس : 36613000 - 051