نحوه گزارش کارآموزی

در تهیه گزارش کارآموزی لازم است موارد زیر لحاظ گردند:
  • استفاده از طرح جلد یکسان برای تمام گزارش ها ( مطابق با فرم)
  • درج فهرست مطالب، شماره صفحه و فهرست منابع.
  • مقدمه ای در ارتباط با محل انجام کارآموزی شامل: مشخصات مکانی، امکانات و توانایی ها و سوابق کاری، مشخصات پرسنلی و سطح علمی و فنی کارگاه.
  • فعالیت های انجام شده در محل و وظایف محول شده به دانشجو به طور مشروح.
  • محاسبات انجام شده در محل و مطالب تئوری استخراج شده در ارتباط با وظایف محول شده (در این قسمت پیشنهاد می شود از نوشتن مطالب تئوری که ارتباط آن ها با وظایف محول شده مشخص نمی باشد، خودداری شود)
  • مشاهدات، پیشنهادات و بیان نقاط قوت و ضعف محل (در این قسمت لازم است از مطالب تئوری برای نتیجه گیری ها نهایی استفاده شود).
  • میزان مفید بودن کارآموزی و بیان نقطه نظرها در مورد کیفیت محل انجام کارآموزی.
 

معاونت پژوهشی

تماس با ما

اطلاعات تماس با مهندس حلمی

  • شماره تماس : 36613000 - 051